Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skupiający się na wykorzystaniu potencjału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia, dbałość o stan zdrowia zatrudnionych oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Należy ująć również, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie w budowie sektora administracji. Projekt ten ma służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej.

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem programu są przede wszystkim wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, wzrost spójności społecznej, aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie ubóstwu, inwestycja w edukację i szkolenia oraz poprawa sposobu działania administracji publicznej.

Działania opierają się przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych i działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego znajdować się będzie w rękach regionów.

Projekty w ramach PO WER realizowane są

w dwóch podstawowych trybach: pozakonkursowym (projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów – wskazanych w osiach priorytetowych). Oraz konkursowym (o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne – jst, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa i jej jednostki podległe, organizacje pozarządowe, ich związki.

Także federacje o  podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki, samorząd gospodarczy i zawodowy. Instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym. Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, podmioty opieki zdrowotnej, podmioty lecznicze, partnerzy).

Program Wiedza Edukacja Rozwój źródła finansowania czerpie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy. Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz z budżetu państwa. Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne. Również mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia. Obszary wsparcia to: osoby młode na rynku pracy, poprawa efektywności wybranych polityk publicznych, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne. Również rozwój współpracy ponadnarodowej, realizacja programów mobilności ponadnarodowej, wsparcie dla obszaru zdrowia.

Podział środków na osie priorytetowe jest następujący:

I Osoby młode na rynku pracy – 2 035 mln euro;
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – 878 mln euro;
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – 1 253 mln euro;
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – 711 mln euro;
V Wsparcie dla obszaru zdrowia – 357 mln euro;
VI Pomoc techniczna – 195 mln euro. Na lata 2014-2020 w programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziane są m.in.  formy wsparcia. Szkolenia (w formule stacjonarnej lub on-line, ogólne lub specjalistyczne); doradztwo; dotacje; instrumenty zwrotne; praktyki, staże, kursy; zatrudnienie subsydiowane; programy mobilnościowe; badania i analizy.

Rodzaje funduszy i rozliczanie kosztów

Poziom dla wkładu Unii Europejskiej jest zróżnicowany ze względu na obecność dwóch kategorii regionów w perspektywie finansowej 2014-2020. Dla regionów słabiej rozwiniętych wynosie on 85% wartości całego projektu, zaś dla Mazowsza – 80 %. Ze względu na system „pro rata” oraz specyfikę poszczególnych osi priorytetowych poziom finansowania projektów ze środków unijnych oraz współfinansowania krajowego w ramach PO WER dla obu kategorii regionów wynosi (wartość uśredniona):

  • oś priorytetowa I (dla projektów realizowanych w ramach Inicjatywy): 91,89% / 8,11%,
  • oś priorytetowa I (dla projektów realizowanych poza Inicjatywą): 84,28% / 15,72%,
  • oś priorytetowa II: 84,28% / 15,72%,
  • oś priorytetowa III: 84,28% / 15,72%,
  • oś priorytetowa IV: 94,29% / 5,71%,
  • oś priorytetowa V: 84,28% / 15,72%,
  • oś priorytetowa VI: 84,28% / 15,72%.

Odmienny poziom współfinansowania UE wynika ze specyfiki poszczególnych osi priorytetowych, które uwzględniają m.in. udział środków z EFS, czy przeznaczenie środków unijnych i sposób ich wykorzystywania, w tym:

  • dla priorytetowej I – współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych odnosi się jedynie do środków EFS – nie dotyczy środków specjalnej linii budżetowej,
  • dla osi priorytetowej IV – poziom współfinansowania UE może zostać zwiększony o 10 % w przypadku, gdy całość osi priorytetowej jest przeznaczona na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

W perspektywie finansowej 2014-2020

finansowaniu mogą zostać objęte wszystkie wydatki kwalifikowalne. Zatem źródła współfinansowania krajowego mogą uwzględniać zarówno środki publiczne jak i prywatne. Środki współfinansowania krajowego mogą pochodzić ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i prywatnych.

Współfinansowanie krajowe może pochodzić także z wkładu własnego beneficjentów realizujących projekty EFS. Należy przy tym zachować zasadę, iż dopuszcza się możliwość wniesienia różnych form wkładu własnego, zarówno niepieniężnych, jak i pieniężnych, jednocześnie wkład własny finansowy nie może być premiowany w stosunku do wkładu niepieniężnego. Ponad to wkład własny nie musi należeć do beneficjenta, może on pochodzić z różnych źródeł (np. uczestników projektu, samorządu lokalnego, strony trzeciej). Wkład niepieniężny może pochodzić z majątku własnego beneficjenta (np. nieruchomości) oraz z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie.

Dla środków będących wkładem własnym,

źródłem finansowania mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. Status prawny beneficjenta/partnera/strony trzeciej lub uczestnika determinuje zakwalifikowanie źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny). Wkład własny może więc pochodzić ze środków m.in.: budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prywatnych.

Dokumentacja i rozliczanie z partnerami

Wykaz dokumentów w większości przypadków obejmują dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (w tym aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego. Zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON), kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami) oraz dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (np. weksel, gwarancja bankowa, poręczenie). Umowa o dofinansowanie wskazuje obowiązki zaangażowanych stron oraz harmonogram realizacji i budżet projektu.

Podmioty zobowiązane ustawowo do

stosowania prawa zamówień publicznych, dokonują wyboru dostawców zgodnie z tymi przepisami. Prywatni przedsiębiorcy lub inne podmioty nie zobowiązane do ich stosowania, będą zobowiązani do wprowadzenia pewnych zmian w sposobie dokonywania zakupów. Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych, zarówno w trakcie jego trwania, krótko po jego zakończeniu, a także w trakcie okresu trwałości.

Owa kontrola obejmuje:

weryfikację wniosków o płatność, która sprawdza wniosek pod kątem formalnym i rachunkowym oraz czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi; kontrolę w miejscu jego realizacji lub w siedzibie wnioskodawcy, która może być prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu, podlegać jej  będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; wizyta monitoringowa, polega na weryfikacji faktycznego wykonywania projektu.
Kontrola krzyżowa realizowana w przypadku prowadzenia większej ilości projektów, np. czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki. Prowadzona jest ona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym; kontrolę na zakończenie w ramach której instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu. Kontrolę trwałości, która jest prowadzona po zakończeniu realizacji projektu oraz inne kontrole realizowane na podstawie odrębnych przepisów. Bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

W trakcie realizacji projektu

należy informować o jego postępach instytucję udzielającej wsparcia, przekazując jej sprawozdania (średnio raz na trzy miesiące). Należy w nich zawrzeć informacje o podejmowanych działaniach, uzyskiwanych efektach oraz ponoszonych wydatkach. Także plan działania na okres poprzedzający złożenie kolejnego sprawozdania. Sprawozdania są niejako podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej. W przypadku nieprawidłowości w sprawozdaniach należy uzupełnić wniosek lub poprawić wniosek. Dotacja może być cofnięta w przypadku, gdy projekt realizowany jest niezgodnie z założeniami zawartymi we wniosku lub nie został osiągnięty zamierzony cel.

O płatność można wystąpić, w następujących przypadkach: wnioskowania o przekazanie zaliczki na realizację projektu, o refundację kosztów, które już wnioskodawca poniósł, rozliczenia otrzymanej zaliczki, kiedy wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, a środki na projekt zostały zapisane w jego budżecie.

W trakcie realizacji projektu

należy zbierać wszystkie związane z nim dokumenty oraz przedstawić wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać dofinansowanie. Niezbędne są dokumenty potwierdzające nabycie i instalację środków trwałych, budowę obiektów czy skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie. Wymagane są przede wszystkim faktury i potwierdzenia przelewów, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniono pracowników, niezależnie od tego czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu należy dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wobec zatrudnionych, ZUS i skarbu państwa. Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu, co ma pomóc w zapobieganiu próbom wykorzystania tego samego dokumentu do uzyskania zwrotu kosztów w więcej niż jednym projekcie. Tak zwana odrębna ewidencja księgowa może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach. Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem osobnego konta bankowego wskazanego w umowie dotacji.

W ramach sprawozdawczości z realizacji projektu wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania uczestników projektu i wsparcia im udzielanego. Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystający z projektu EFS. Dane uczestników gromadzone w systemie są podstawą do obliczenia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych również we wniosku o dotację. Informacje dotyczące wszystkich uczestników, którzy przystąpili do projektu od początku jego realizacji do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, są przekazywane łącznie z wnioskiem beneficjenta o płatność. Instytucja oceniająca wniosek o płatność weryfikuje prawidłowość danych dotyczących uczestników projektów.

Wymagane dokumenty: wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (w celu zwiększenia efektywności polityk publicznych); wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.