Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest to program wspierający ochronę środowiska, w tym: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Inwestycje zostaną przeznaczone także na rozwój infrastruktury technicznej. Z programu korzystać będą przede wszystkim podmioty publiczne (w tym jst) oraz prywatne (zwłaszcza wielkie przedsiębiorstwa). Głównym źródłem finansowania programu będzie Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (łącznie 27,41 mld euro).

Podział środków jest następujący

(w mld euro): energetyka – 2 800,2; środowisko –  3 508,2; transport –  19 811,6; kultura –   467,3; zdrowie –  468,3; pomoc techniczna – 330,0. W ramach programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych: Zmniejszenie emisyjności gospodarki (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej), Ochrona środowiska (rozwój infrastruktury i poprawa jakości środowiskowej), w tym adaptacja do zmian klimatu, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Infrastruktura drogowa dla miast.

Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury, Pomoc techniczna.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.