Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 jest to największy w historii Unii Europejskiej program. Wielkość środków przeznaczonych  na realizację programu wynosi ok. 28 miliardów euro (ok. 42% całości środków polityki spójności).

Program ma na celu poprawę stworzenie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów za sprawą rozwoju infrastruktury technicznej z zachowaniem odpowiedniego stanu środowiska, zdrowia, tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Program stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podział środków unijnych dostępnych w ramach Programu jest podzielony następująco na (w mld euro): transport – 19,6; środowisko – 5,1; energetyka – 1,7; szkolnictwo wyższe – 586,5; kultura – 533,6; zdrowie – 395,5 oraz środki na pomoc techniczną (całość wynosi 581,3 mln euro).

Program realizuje  15 priorytetów:

Gospodarka wodno-ściekowa. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska; Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska; Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; Drogowa i lotnicza sieć TEN-T; Transport przyjazny środowisku; Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe; Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii; Kultura i dziedzictwo kulturowe; Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia; Infrastruktura szkolnictwa wyższego; Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.